تقویم فارسی رویدادها برای Jquery و Bootstrap

این تقویم رویدادها بر پایه jquery و bootstrap طراحی شده است . برای اینکه این تقویم به درستی کار کند باید در صفحه مربوطه فایل های زیر بارگذاری شود .